Obchodní podmínky Hosting2

platné  od 1.10.2018 k užívání hostingových služeb na webu hosting2.cz

 I. Úvod

 • 1.1 Provozovatel ONE PROVIDER s.r.o. Bílkova 855/19 110 00 Praha Staré Město Česká republika IČ: 78945623 (dále jen jako„Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a produkty umístěné na internetových stránkách hosting2.cz (dále jen „Služba/Produkt“). Jako nabízené služby se rozumí webhosting, VPS, domény, SSL certifikáty, licence a další služby nabízené na webu hosting2.cz.
 • 1.2 Vztah poskytovatele s zákazníky shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VOP“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání služby zákazníky.

II. Definice pojmů

 • 2.1 Poskytovatel ONE PROVIDER s.r.o. Bílkova 855/19 110 00 Praha Staré Město Česká republika IČ: 78945623
 • 2.2 Zákazník Zákazníkem služby je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci.
 • 2.3Služby Službou se rozumí služby,  webhosting, VPS, domény, SSL certifikáty, licence a další služby nabízené na webu hosting2.cz.
 • 2.4 Užívání Služby Užívání služby je podmíněno dodržování VOP.
 • 2.5 Zákaznický účet Zákaznický účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry užívání služby (např. uživatelské jméno, e-mailovou adresu, nastavení služby, parametry služby  apod.).
 • 2.6 Neomezený prostor zákazníkovi je k dispozici diskový prostor na serveru do jeho úplné kapacity. Zákazník smí na diskový prostor ukládat pouze taková data, která nejsou v rozporu se zákony ČR, mezinárodními úmluvami, dobrými mravy, jsou přímými autory dat (díla), popř. vlastní jeho licenci. a jsou přímou součástí webové prezentace.
 • 2.7 Spam. Spam je nevyžádaná pošta, která je masově šířená internetem.
 • 2.8 Klientská zóna Klientskou zónou se rozumí web na adrese hosting2.cz, kde může zákazník spravovat či objednávat služby.
 • 2.9 Pozastavení služby Pozastavením služby se rozumí zamezení užívání objednané služby.
 • 2.10 Smazání služby Smazáním služby se rozumí úplné smazání dat a ukončení služby.
 • 2.11 Webhosting Webhosting je poskytnutí místa na disku webového serveru na kterém jsou spuštěny služby k provozu webové prezentace, aplikací, mailů a databází.
 • 2.12 VPS Virtuální privátní server (VPS) je server běžící na virtualizovaném hardware.

III. Registrace

 • 3.1 Registrace. Pro užívání služby je nezbytná registrace. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, nemůže si službu/produkt objednat.
 • 3.2 Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře.
 • 3.3 Registrační údaje. Při registraci je uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné. Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a službu užívat.  Osobní údaje jsou zpracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, pouze za účelem plnění povinností provozovatele služby.
 • 3.4 Souhlas s VOP. Před dokončením objednání služeb je uživatel povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání služby. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s všeobecnými smluvními podmínkami“.
 • 3.5 Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení objednávky (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení objednané služby) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.
 • 3.6 Aktualizace údajů. Uživatel služeb je povinen aktualizovat své osobní údaje ve svém profilu a udržovat je aktuální.

IV. Ceny služeb/produktů

 • 4.1 Určení ceny.  Cena za poskytnuté Služby se sjednává jedním z těchto způsobů:
 • 4.2.1 Ceník. Ceník služeb/produktů na webu Hosting2.cz
 • 4.2.2  Smluvní cena. Smluvní cena, která je dohodnuta  písemnou formou v Objednávce, nebo Smlouvě.
 • 4.3 DPH u cen. Ceny jsou uváděny bez DPH, cena s DPH v zákonné výši uvedena v objednávkovém procesu služby/produktu.
 • 4.4 Služby zdarma. Služby/Produkty „ZDARMA“ mohou být součástí základní ceny produktu nebo Služby. Označením „ZDARMA“ se pak rozumí, že hodnota přidaného produktu nebo služby označené jako „ZDARMA“ není k základní ceně připočtena, a je tedy chápána jako bezplatná.  
 • 4.5 Neomezené služby. Služby označené jako „neomezené/unlimited“ se řídí těmito VOP.

V.  Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 • 5.1 Odpovědnost zákazníka.  Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním při užívání služeb porušením těchto VOP,  právního řádu České Republiky, případně norem Evropské unie či mezinárodních úmluv.
 • 5.2 Odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu na hmotném majetku Účastníka způsobenou v důsledku porušení právních povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí ze strany zaměstnanců Poskytovatele nebo jiných osob oprávněných jednat jménem a na účet Poskytovatele.
 • 5.3 Poskytovatel neodpovídá za
  • Škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby.
  • Škodu, která vznikne v důsledku přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby.
  • Škodu, která vznikne v důsledku změny Smlouvy jinou než písemnou formou.
  • Škodu, která vznikne zaviněním Zákazníka.
  • Škodu, která vznikne v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle zákona.
  • Zákazníkovi za škodu způsobenou ztrátou, odcizením či jiným zneužitím bezpečnostních kódů a hesel či nedostatečným zabezpečením.
  • Ušlý zisk.
  • Činnost na síti Internet, při které  může dojít ke ztrátě, poškození či odcizení dat a zákazníka, zákazník je odpovědný za příslušnou zálohu. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat Zákazníka.
  • Zákazníkovi za škodu způsobenou v souvislosti s plněním třetích stran, v případě, že Zákazníkovi vznikne škoda způsobená v souvislosti s plněním třetích osob, bude náhradu takto způsobené škody nárokovat přímo po třetí osobě.
  • Jakékoliv škody způsobené Zákazníkovi v důsledku výpadku sítě Internet
 

VI.  Práva a povinnosti Zákazníka

 • 6.1 Šíření SPAMU.  Zákazník nesmí rozesílat nevyžádanou poštu (SPAM) a ani umožňovat jeho šíření ze serverů Hosting2.cz.
 • 6.2 Závadový obsah. Zákazník nesmí nahrávat na server obsah, který by porušoval autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva.  
 • 6.3 Zakázaný obsah. Zákazník nesmí na webhostingu hosting2.cz (neplatí pro VPS) provozovat ADULT, WAREZ a jiné podobné služby.
 • 6.4 Pozastavení služeb. V případě porušení všeobecných obchodních podmínek (VOP) odstavce VI. Zákazník souhlasí, že mu může být služba pozastavena.
 

VII. Komunikace se Zákazníkem

 • 7.1 Komunikace.  Komunikace o věcech vyplývajících z Objednávky, Smlouvy, Všeobecných podmínek a souvisejících náležitostí probíhá mezi Kontaktní osobou Účastníka a Kontaktní osobou Poskytovatele.
 • 7.2 Způsob komunikace. Poskytovatel a Zákazník spolu komunikují primárně elektronicky - prostředky komunikace na dálku, tj. prostřednictvím sítě Internet, zejména prostřednictvím Internetových stránek poskytovatele (zákaznické podpory)
 • 7.3 Ostatní forma komunikace. Poskytovatel je oprávněn žádat ve vybraných případech písemnou formu komunikace nebo písemné ověření pravosti či totožnosti Zákazníka.

VIII. Dostupnost služeb

 • 8.1. Garance dostupnosti. Poskytovatel garantuje dostupnost služeb a náhrady za nedostupnost Služeb, tzv. SLA (Service Level Agreement) v příslušném zúčtovacím období následovně:
 • 8.2. Dostupnost. SLA s garancí dostupnosti 99,95 % v příslušné Periodě. Jedná se o minimální nabízenou a současně minimální zaručenou úroveň kvality poskytované Služby.
 • 8.3 Refundace (sankce). Refundace (Sankce) za nedostupnost služeb:
  Dostupnost v % Kredit v % a dnech za 1 měsíc max. výpadek za měsíc
  99.95 – 100% 0% kreditu 21 minut 55 sekund
  99.8 – 99.95% 10% kreditu = 3 dny 1 hodina 27 minut 40 sekund
  99.5 – 99.7% 25% kreditu = 8 dní 3 hodiny 39 minut 9 sekund
  99.3 – 99.4% 50% kreditu = 15 dní 5 hodin 6 minut 48 sekund
  99.0 – 99.2% 75% kreditu = 23 dní 7 hodin 18 minut 18 sekund
  98.999% a méně 100% kreditu= 30 dní více jak 7 hodin 18 minut 18
 • 8.4. Výplata refundace (sankce). Refundace je vyplácena Zákazníkovi na jeho zákaznický účet ve formě kreditu na další úhradu služeb hostingu Hosting2.cz.
 • 8.5 Žádost o refundaci. Zákazník je oprávněn o refundaci zažádat přes zákaznickou podporu do 7 dnů od konce periody.
 • 8.6 Perioda SLA. Začátek periody SLA je první den v měsíci a konec den poslední. (např. 1.1. - 31.1.)

IX. Provizní systém/Affiliate

 • 9.1 Vznik spolupráce. Spolupráce v provizním sytému vzniká po registraci do provizního systému v zákaznické administraci. Provizního systému se může zůčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům, nebo osoba právnická.
 • 9.2 Provozovatel provizního systému. Provozovatel provizního systému je Provozovatel služeb, uvedený v bodě 1.1
 • 9.3 Výše provize.  Výše provize:
  • domény a free hosting - 5%
  • unlimited hosting (one, multi, H2) - 50%
  • virtuální servery (VPS)- 10%
   Provize ze služby neomezený hosting (pro jednu doménu, neomezeně domén a neomezeně domén +) jsou vypláceny z první fakturace. Provize z domén, VPS a mini hostingu jsou vypláceny opakovaně po dobu trvání služby.
 • 9.4 Výplata provize. Výplata provize je možná od 500 Kč. Výplata provize je prováděna převodem na účet po zaslání žádosti o výplatu účastníka provizního systému, pokud není ujednáno mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinak.
 • 9.5 Nárok na provizi. Nárok na provizi vzniká, za přivedení nového zákazníka přes unikátní referenční odkaz na internetové stránky, nebo podstránky Hosting2.cz. Doporučený zákazník musí učit objednávku, kterou řádně zaplatí. Provize je po zaplacení služby doporučeným zákazníkém připsána na affiliate účet účastníka provizního systému, po tzv. ochranné lhůtě, která je 14 dní.

X. Doménová jména

 • 10.1 Poskytnutí domény. Poskytovatel zprostředkuje Zákazníkovi registraci doménového jména u registrátora  oprávněného registrovat domény 2. úrovně.
 • 10.2 Úplnost údajů.  Zákazník odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
 • 10.3 Vlastník domény. Vlastníkem doménového jména se stává po jeho zaplacení zákazník.
 • 10.4 Práva Poskytovatele. Poskytovatel nemá k doménovému jménu žádná práva a je pouze jeho technickým správcem. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení autorských práv a dalších povinností vztahujících se ke zvolenému znění doménového jména.
 • 10.5 Dodržování podmínek . Zákazník se zavazuje dodržovat podmínky zvoleného registrátora domén, VOP registrátora domén jsou k přečtení zde.
 • 10.6 Expirace. Poskytovatel neodpovídá za expiraci doménového jména z důvodu neuhrazené faktury.
 

XI. Závěrečná ustanovení

 • 11.1 Platnost VOP.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1. 6. 2014
 • 11.2 Souhlas s VOP.  Poskytovatel a Zákazník shodně prohlašují, že si tyto Všeobecné podmínky přečetli, a že s nimi bezvýhradně a bezvýjimečně souhlasí, bez nátlaku a protestu.
 • 11.3  Ukončení platnosti VOP. Ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanoveních těchto Všeobecných podmínek, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.
 • 11.4 Změna VOPZákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Službeb změnit VOP.
 • 11.5 Řešení sporů. Smluvní strany ujednávají, že případné spory, které mezi nimi v souvislosti s plněním Smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou. Spory týkající se povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích nebo na jeho základě bude rozhodovat Úřad. Spory v obchodních věcech náležící do pravomoci soudů, bude rozhodovat věcně příslušný soud v místě sídla Poskytovatele, ostatní spory bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud dle zákona. Soudem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud České republiky místně příslušný podle adresy sídla Poskytovatele. Vztahy smluvních stran, které vznikly na základě Smlouvy, případně v souvislosti s poskytováním Služeb, se řídí českým právem.
 • 11.6 Odmítnutí poskytování služebProvozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí poskytování služeb z důvodu aktivit zákazníka: a) rozesílání nevyžádané pošty (SPAM) b) porušování autorských, patentovyćh, průmyslových nebo jiných podobných práv c) přetěžování infrastruktury d) sdílení obsahu, který je v rozporu se zákony ČR, mezinárodními úmluvami a dobrými mravy

V Praze dne 1.10.2018